تجهیزات شکار
فروشگاه شکار

چو سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

چشمه می دود